Karaman Valiliği
Karaman Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Karaman Valiliği
Karaman Valiliği
Hizmet Standartlarımız

Ek-2

KARAMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI

 

 

S

NO

 

 

HİZMETİN ADI

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Patlayıcı Madde Depoları ve Proje Onayları

1- Yılda en az 3 defa denetlenmektedir.

2- Dilek?e ve/veya Resmi yazı - ekleri

3- Depo Projesi

1 GÜN

2

Görüş Bildirme İşlemleri

1- Resmi Yazı

15 GÜN

3

Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri.

1-Dilek?e ile başvuru veya KKÇ tespiti istenen mevkiinin yıllık programda bulunması.

2-3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen özelliklerde ve Belediyesi veya Özel İdare 

    tarafından onaylı 1/1000 öl?ekli halihazır harita diyazo paftası.

3-Bu paftaların CD ortamında sayısal olarak verilmesi gerekmektedir. 

30 GÜN

4

Muhacir belgesi verme.

1-Dilek?e.

2-Nüfus kayıt örneği.

1 SAAT

5

Belediye imar uygulamalarına ilişkin şik?yetler.

1-Karaman Valiliği?ne (Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğü) dilek?e.

2-Şik?yete esas konu ile ilgili Belediyesinden bilgi ve belgelerin istenmesi.

3-Belediyesinden gelen bilgi belgelerin, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında mahallinde incelenmesi.

4-İnceleme neticesinde görülen aykırılıklar, rapor haline getirilerek, gereği i?in ilgili dairesine bilgi i?in

    şik?yet?iye yazı yazılır.

7 GÜN

 

6

Define arama ruhsatının verilmesi i?in halihazır haritalarının onaylanması.

1-Dilek?e müracaat.

2-Halihazır haritalarının temini.

3-Mahallinde kontrol ve halihazır harita onayı.

2 GÜN

7

İskan Kanunu gereği Hak sahipliği İşlemleri

1-Son bir yıl köyde ikamet etmesi

2- Aile nüfus kaydı

3- Süresi i?erisinde arsa bedelinin yatırılmış olması

4- Dilek?e, Nüfus cüzdanı fotokopisi

20 GÜN

8

Zemin  etüt rapor onayları.(Yatırım programı dahilinde olan işlerde)

1-Dilek?e veya resmi yazı

2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ( Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ) 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı

   yazısı ekindeki formata uygun hazırlanmış zemin etüt raporu.

   Zemin etüt raporunun hazırlanması aşamasında, Jeolojik yapı, deprem bölgesi, kat adedi vb. bilgiler

   doğrultusunda rapor formatı ve yapılacak yapının taban alanı ve kat yüksekliğine göre araştırma

   ?ukuru ve sondaj ?alışmalarının yerleri, derinlikleri ve sayısı belirlenir. Arazi ?alışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün kontrolünde yapılır.

20 GÜN

9

Kurumların Komisyona Üye talebi

1- Başvuru talebi ve ekleri

1 GÜN

10

Köy Kalkınma Payları

1- Köylerin se?imi,

2- Yatırım yapılacak köy ile ilgili olarak yapılacak olan işlerle ilgili uyg. veya  avam projeleri, keşif ve metraj

3- Köy muhtarından işin yapılacağı yer ile ilgili olarak mülkiyet belgesi cinsi,

4- Köy muhtarından işin yapılarak tamamlanması hususunda taahhütname ve muvafakatname,

3 GÜN

11

Kooperatif Kurulması

1 - Müracaat Dilek?esi   ( Genelgenin 6. sayfasındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek)

2 - Dilek?e Ekleri

2.1. Ana Sözleşme ( 3?si NOTER ONAYLI, 4?ü SURET OLMAK olacak

2.2. Kurucu üyelerin nüfus cüzdan fotokopileri

2.3. Ek- 1 deki dilek?e yönetim ve denetim kurulu üyelerince doldurulacak.

2.4. Ek- 2 deki taahhütname yönetim ve denetim kurulu üyelerince doldurulacak.

2.5. Kooperatif ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu

3 GÜN

12

Belediye yardım talep dosyası inceleme ve onay işlemleri

1-İlgili Bakanlığa iletilmek üzere, Belediyesince yardım talep yazısı.

2-Yardım talep edilen dosya 4 nüsha olarak hazırlanır.

3-Yardıma esas dosya i?erisinde bulunması gerekli evraklar.

   Yapılacak işe ait gerek?e raporu.(Belediye Başkanı tarafından hazırlanıp imzalanacak.)

   Yapılacak işe ait İlgili belediyesince alınan Encümen Kararı.

   Yapılacak işin 1/1000 öl?ekli uygulama imar planındaki yerini gösteren plan fotokopisi.

   Yapılacak işe ait detaylı kesit krokisi.Yapılacak işe ait hazırlanan metraj ve keşif özeti.

4 SAAT

13

 

 

 

 

Kooperatif Genel Kurullarına Görevlendirme Yapma

 

 

 

 

 

1-Çağrı i?in alınan kararın örneği,

2-Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösterir belge,

3-Toplantı gündemi,

4-Vezne alındısı,

5-Yönetim Kurulu yıllık ?alışma raporu (11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

   ?Kooperatifler Ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları

   Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak 

   düzenlenmiş olacaktır.),

6-Denetim Kurulu raporu (11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Kooperatifler  

   Ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu 

   Raporunun Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olacaktır.),

7-Gerekli görülen diğer belgeler.

2 GÜN

1

Görüş Bildirme İşlemleri

1- Resmi Yazı

15 gün

2

Kurumların Komisyona Üye talebi

1.     Başvuru talebi ve ekleri

1 GÜN

3

Yaklaşık Maliyet(Tüm resmi kurumların yapım ve onarım işleriyle alakalı olarak MALİYET HESABI)

1.     Resmi kurumlardan gelecek olan Yaklaşık Maliyet isteme ile ilgili üst yazı

15 GÜN

4

İhale öncesi İşlemler

1.     Yatırımcı Kuruluş tarafından arsa temini, imar işlemleri, uygulama projelerinin hazırlanması, belli aşamalarda arazi ve zemin etütlerinin yapılması, Mevcut inşaat işine ait uygulama yada kesin projelerinin onaylanması

2.     Ödenek Teminine Esas Forum Hazırlanarak(EK:4)İnşaat Maliyet Bedelinin Hesaplanması

3.     Ödenek durumu dikkate alınarak Yaklaşık Maliyet Hesabının yapılması, mahal listesi, metrajlar ve Genel Teknik Şartnamelerin Hazırlanması, İdari Şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanması

4.     Uygulanacak ihale usulünün tespiti yapılarak ihale dokümanı i?erisinde yer alan bilgi ve belgelerle birlikte ihale yetkilisinin makam onayına sunulması ve akabinde ihale onayının alınması

5.     İhale yetkilisi tarafından İhale komisyonun oluşturulması, ihalenin karara bağlanarak idare ile Yüklenici arasında sözleşme imzalanması

45 GÜN

5

İhale Onay Süreci

1.     İhale Onay Belgesinin tanzimi.

2.     Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarasının internet üzerinden alınması.

3.     İhale Komisyonunun teşkil ettirilmesi.

4.     İhale Komisyonuna tebliğ edilmesi.

2 GÜN

6

İhale Dokümanı Hazırlama Süreci

1.     İhale ilanının oluşturulması

2.     İdari şartnamenin oluşturulması

3.     Sözleşme tasarısının oluşturulması

4.     Y.İ.G.Şartnamesi

5.     Standart formlar

6.     Dizi pusulası

3 GÜN

7

İlan Metnini Yayınlama Süreci

 

1.     İşin Yaklaşık Maliyetine göre yerel gazeteler ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanması

2.     Nakit Ge?ici Teminat veya ihale dokümanı bedelinin ilgili saymanlığa yatırılması

3.     İhale Dokümanının isteklilere satılması

İlan yayınlama süresi : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu;

Mad.13.b.1?e göre 7gün

Mad.13.b.2?e göre 14 gün

Mad.13.b.3?e göre 21 gün

Mad.13.a.1?e göre 40 gün

8

Teklif Zarflarının Teslim Alınması

1.     İhale dokümanı satın alanlara ilişkin form tanzimi

2.     İhale ilanının gerekli yerlerde ilan edildiğine ilişkin tutanak tanzimi

3.     İhaleye katılan isteklilerin teklif zarflarının alındığına dair alındı belgesinin tanzimi

4.     İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslim Tutanağının tanzimi

5.     İhale Teklif Zarflarının Şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü

6.     Teklif Zarflarının a?ılması

7.     Teklif Zarfı A?ma Belge Kontrol Tutanağı tanzimi

8.     Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerek?e tutanağının tanzimi

9.     İsteklilerce Teklif Edilen fiyatlar formu tanzimi

1 GÜN

9

İhale Süreci

1.     Aşırı düşük teklif hesaplaması ve değerlendirilmesi

2.     İş deneyim belgelerinin güncelleştirilmesinin tanzimi

3.     İhale komisyon kararının ?ıkarılması

4.     İhalelere katılmaktan yasaklı olunup olunmadığına dair internet üzerinden KİK den 1. ve 2. isteklilerin teyit ettirilmesi

5.     İhale komisyon kararının ihale yetkilisi tarafından onayı

İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE GÜN SAYISI DEĞİŞEBİLİR

10

Kesinleşen İhale Kararları

1.     Kesinleşen ihale kararlarının ?ıkartılması

2.     Kesinleşen ihale kararlarının isteklilere tebliği

Elden tebliğ halinde: aynı ün

Posta ile tebliğde:7 gün

İtiraz süresi:7+5=12 gün

11

İstekliye Sözleşmeye Davet İşlemi

1.     Üzerinde iş kalan istekliye sözleşmeye davet yazısı ve tebliğ edilmesi

2.     4734 sayılı KİK Kanununun 10.Mad. dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerindeki evrakların temini

2.a. Başvuru dilek?esi ve adres beyanı

2.b. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi

2.c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

         2.d.Teklif mektubu

         2.e. Teminat

         2.f. İş deneyim belgesi

         2.g. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

3.     Bu belgelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edilmesi

4.     Kesin teminatın, Karar pulu bedelinin ve damga vergisinin ilgili saymanlıklara ödenmesi

TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜN

POSTA BEKLEME SÜRESİ : 7 GÜN

12

Sözleşmenin İmzalanması

1.     İhale sözleşme dosyasının oluşturulması

2.     İhale yetkilisi tarafından sözleşme dosyasının imzalanması

1 GÜN

13

Kontrolluk Aşaması

1- İsteklinin, Müdürlüğümüze işin yapı denetiminin oluşturulması ve işyerinin teslim edilmesi i?in müracaatı,

2- İşin yapı denetimi oluşturulması ve tebliği,

3- İşyeri teslim tutanağının hazırlanması,

4- İhale işlem dosyalarının Yapım Şube Müdürlüklerine bağlı yapı denetimine teslim edilmesi.

1 GÜN

 

14

İhale Sonrası Sözleşme Yapılan İşe Ait İşlemler

1- İhale aşamasında idare ile yüklenici arasında sözleşme imzalandıktan sonra idarenin yükleniciye tebliğinden itibaren 5 gün i?erisinde yüklenici iş yeri teslim tutanağı belgesi düzenlenmesi,

2- İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması hususların yükleniciye yaptırılarak denetim görevlileri tarafından bu konuların takibinin yapılması, yapım yada onarım işi ile alakalı işe başlama tarihinden ge?ici kabul tarihine kadar ge?en süre i?inde all-risk sigorta, ge?ici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar ge?ecek süreye ilişkin kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatı yaptırılması hükmü vardır.

3- Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işlerinin idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlileri tarafından denetlenmesinin yapılması,

4- İşin hazırlanan iş programına uygun olarak devam ettiğinin takibinin yapılması,

5- Yüklenicinin iş başında bulunması ve işin yürütülmesi i?in yüklenici tarafından taahhüt edilen gerekli personel ve ara?ların denetiminin yapılması,

6- Yapı denetim görevlisi tarafından iş yerinde ?alışan elemanların alacakları ve ?alışma şartlarının oluşturulması hususunda aksi durumlar oluştuğunda yükleniciye gerekli uyarılarda bulunması,

7- İşlerin bedellerinin ihale dokümanında belirtilen ilerleme yüzdelerine göre yükleniciye hak ediş olarak yapı denedim görevlileri tarafından ödenmesi ile ilgili olarak ge?ici hak ediş raporları düzenlenmesi,

8- Ge?ici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşme ve eklerinde aksi bir hüküm bulunmadık?a her ayın ilk beş günü i?inde düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare en ?ok ü? ay i?inde tek taraflı olarak hak ediş düzenler.

9- Hakediş raporları eğer sözleşmede herhangi bir durum söz konusu değilse 30 gün i?erisinde tahakkuka bağlanır ve bu tarihten başlamak üzere 15 gün i?erisinde ödeme yapılır,

10- Taahhüt edilen iş sözleşme eklerinde yer alan hususlara uygun olarak tamamlandığı yüklenici tarafından bildirilir ve yapı denetim görevlilerinin işin bittiğine dair kabul teklif belgesi oluşturur. Ge?ici kabul komisyonu 10 gün i?erisinde işe bakmak üzere gider ve gerek?eleriyle birlikte mevcut işin, kabule hazır yada değil diye ge?ici kabul tutanağını hazırlar ve makam onayına sunar,

11- İşin ge?ici kabulü yapıldıktan sonra kesin hak ediş raporları düzenlenir. İdare tarafından teslim alınan kesin hesaplar teslim tarihinden başlamak üzere en ?ok altı ay i?erisinde incelenir ve onaylanır,

12- Sözleşmesinde belirtilen süre zarfından yüklenici işin kesin kabulünün yapılması i?in idareye başvurur. İdare kesin kabul komisyonu oluşturur. Komisyon ge?ici kabuldeki yer alan esas ve usullere kesin kabul tutanağı düzenler ve makam onayına sunar,

13- Taahhüdün sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek ge?ici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin idareye herhangi bir borcu olup olmadığı tespit edildikten sonra kesin teminat varsa ek kesin teminatlarla birlikte yarısı, kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra geriye kalan kısmı yükleniciye iade edilir. Teminatların iadesi esnasında yüklenici Sosyal Güvenlik Kurumlarından ilişiksiz belgesi getirmesi zorunludur.

14- Sözleşme esnasında sözleşmenin devrinin yapılması ya da iş devam ederken işin tasfiyesi ve yahut feshi durumları idare tarafından kanunun öngördüğü durumlar göz önünde bulundurularak gerekli hükümlerin uygulanması sağlanır.

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULANACAK SÖZLEŞME SÜRESİ İÇERİSİNDE

(Gerektiğinde Süre Uzatım Dahil)

15

Ge?ici Hakediş Hazırlanması

1- Yüklenicinin hak ediş talep dilek?esi,  

2- Yapı denet?isinin yerinde inceleme yapması,

3- İmalat pursantaj oranlarının tespiti,     

4- Yüklenicinin sigorta ve vergi borcu olup olmadığına dair belgeleri,

5- Teminat kesinti belgesi,                                               6- İşi ilan tutanakları

7- Yapılan imalatları gösterir fotoğraflar (Gerektiğinde)  8- Hakedişin düzenlenmesi,

9- Hakedişin idarece onaylanması,

10- Ödemenin yapılması i?in muhasebe bürosu aracılığıyla ilgili kuruma gönderilmesi,

(Birinci Ge?ici Hakedişte Ayrıca;

1-    İşyeri teslim tutanağı, işe başlama tutanağı,

2-    All-Risk sigortası,

3-    Teknik personel taahhütnamesi belgeleri ilave edilir.)

30 GÜN

SÖZLEŞMESİNDE ÖN

 

 

 

 

GÖRÜLEN TARİHLER BAZ ALINARAK AYDA BİR DEFA DÜZENLENİR

 

16

Kesin Hakediş Raporu

1- Yüklenici tarafından verilecek olan kesin hak ediş isteme dilek?esi

2- İşyeri teslim tutanağı, all-risk sigortası, teknik personel taahhütnamesi

3- Teminat kesintisi belgesi,                    

4- Yüklenicinin sigorta ve vergi borcu olup olmadığına dair belge,

5- Muhasebe Müdürlüğünce onaylı ödemeler icmal tablosu,

6- kesin hesap tablosu,                           

7- İş programları (revizeli),

8- Fiyat farkı hesapları,                           

9- Pursantajlar

10- Yaklaşık maliyet icmal tablosu

11- Ara hakedişler (Ara hak edişlerin muhteviyatı ile ilgili tüm belgeler)

12- İşe ait sözleşme, şartname,

13- Teklif mektupları,

14- Projeler, röleveler,

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE

 

17

Ge?ici ve Kesin Kabullerin Yapılması

1- Yüklenici kabul talep dilek?esi,                    

2- Yapı deneticisinin yerinde inceleme yapması,

3- Yapı deneticisinin teklif varakası vermesi,   

4- Kabul komisyonunun oluşturulması,

5- Komisyon üyelerin tebliğ edilmesi,               

6- komisyon üyelerinin yerinde inceleme yapması,

7- Kabul komisyonunun tutanağı imzalaması, 

8- Eksik ve kusurlu işler varsa süre verilerek tamamlattırılması,

9- Eksik ve kusurlu işler yoksa tutanağın idarece onaylanması,

Sözleşme Hükmü Çer?evesinde Muayene Ve Kabul Yönetmeliğinde Belirtilen Süreler Dahilinde

18

İş Deneyim(Bitirme) Belgesi

 

 

Kesin Teminat İadeleri

1- Konu ile alakalı yüklenici firma dilek?esi,

2- Yapım veya onarım işine ait ge?ici kabul tutanağı,

Yüklenici firmadan;

1-    Sosyal güvenlik kurumundan ilişiksizlik belgesi istenir,

2-    Vergi dairesinden vergi (soğuk damgalı) borcu yoktur belgesi istenir.

 

2 SAAT

 

 

19

Arsa Se?imi

1- Yatırımcı kuruluşların kamulaştıracağı, satın alacağı ve inşaat yapılacak arsaların temini i?in oluşturulacak heyetlerde Müdürlüğümüz elemanları yer almaktadır.

2- İlgili kuruluştan :

-       Arsanın tapusu

-       İmar planı ve imar durumu (gerektiğinde ek belgeler) istenir.

15 GÜN

20

Resmi Kurumlara Proje Hazırlama

 

1- Tüm yatırımcı kuruluşlara (bünyesinde Teknik Hizm.Dai.Bşk. bulunan kuruluşlar hari?) vaziyet planı ve uygulama projeleri vs. Bakanlığımız Yapı İşl.Gen. Müd.?nün proje hazırlama yönetmeliğine göre ve ihaleye hazır olacak şekilde Müdürlüğümüzce hazırlanır,

2- İlgili kuruluştan :

-       Arsa tapusu, tahsis belgesi, aplikasyon krokisi, kadastral ?ap, imar planı, imar ?apı (son 1 yıl i?inde tasdikli), zemin ve temel etüt raporu (gerektiğinde ek belgeler) istenir.

3- Arsanın hukuki ve fiziki belgeleri Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra; arazinin karolajlı plankotesi alınarak mevcut arsaya varsa, öncelikle Bakanlığımızın tip projeler uygulanır,

4- Tip projeler mevcut arsaya uymuyorsa veya yoksa, Müdürlüğümüzce hazırlanır veya dışarıdan temin yoluna gidilmesi ilgili kuruluşa önerilir.

 

30 GÜN

21

Röleve Projeleri

1- İlgili kamu kuruluşlarının resmi yazı ile talep etmeleri durumunda, söz konusu kurumlara ait röleve projeleri Müdürlüğümüzce hazırlanır.

15 GÜN

22

Tadilat Projeleri

1-    İlgili kamu kuruluşlarının resmi yazı ile başvuru yapması halinde, varsa mevcut projeler (mimari, statik, elektrik ve tesisat projeleri) temin edildikten sonra; yoksa rölevesi alınarak tadilat projeleri müdürlüğümüzce uygulamaya hazır hale getirilir.

 

30 GÜN

23

Çevre Düzenleme Projeleri

1- İlgili kamu kuruluşlarının resmi yazı ile başvuru yapması halinde, arazinin karolajlı plankotesi alındıktan sonra, ilgili yönetmelikler ?er?evesinde, ?evre düzenleme projeleri Müdürlüğümüzce yapılır.

İlgili kuruluştan :

-       Arsa tapusu,

-       İmar planı,

-       İmar ?apı (son 1 yıl i?inde tasdikli)

-       Kadastral ?ap istenir.

15 GÜN

24

Gü?lendirme Projeleri

1- İlgili kamu kuruluşlarının resmi yazı ile başvuru yapması halinde, gü?lendirme yapılmasına karar verilmiş olan kamu binalarının hizmet alım ihalesi yapılarak ödeneğinin Bakanlık büt?esine aktarılması halinde temin edilen gü?lendirme projeleri; detaylı olarak incelendikten sonra bakanlığımızca belirtilen kusur ve noksanlar tamamlanarak müdürlüğümüzce onaylanır.

İlgili kuruluştan :

-       Zemin etüt raporu,

-       Beton ve yapı malzemesi laboratuar sonu?ları,

-       Gü?lendirme teknik rapor ve keşif dosyası,

-       Röleve projeleri ve istenen sonu? belgeler vs.

2- Proje ihalesi sonrası uygulama aşamasında denetim hizmeti Müdürlüğümüzce verilmektedir.

ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SÜRE

25

Mimarlık Mühendislik Hizmet Bedelleri

1- İlgili kamu kuruluşlarının resmi yazı ile başvuru yapması halinde, söz konusu kamu binalarına ait değer tespiti (arsa hari?), o yıla ait mimarlık-mühendislik hizmet bedeli dikkate alınarak Müdürlüğümüzce hazırlanır.

İlgili kuruluştan :

-       Röleve projeleri istenir.

3 GÜN

26

Tip Proje İstekleri

1- Dilek?e,                     2- Tapu ?apı,

3- İmar ?apı,                  4- Tahsis belgesi

1 GÜN

27

İnceleme Raporları

1- İnceleme raporları (yıkım kararları, kat ilavesi isteği, ek bina ilavesi, bah?e duvarı ilavesi, bina ?atlakları vs.), mahallinde yapılan inceleme sonucuna göre düzenlenir. İncelemesi yapılan mahallin niteliğine göre istenecek belgeler değişmektedir.

İlgili kamu veya özel kuruluştan :

-       Mevcut projeler,

-       Gerektiğinde tapu ve imar planı,

-       Zemin etüt raporu vs. belgeler.

15 GÜN

29

Özel Okul, Kurs ve Kreşler İ?in Teknik Raporlar

1- Özel Okullar (ilköğretim ve ortaöğretim),       

2- Özel Eğitim Okulları,                    

3- Dershaneler,                                                  

4- Motorlu Taşıt Sürücü Kursları,                    

5- Özel Rehabilitasyon Merkezleri,                    

6- Özel Öğrenci Yurtları,

7- Özel Huzurevleri,                                           

8- Özel Kreşler,     

9- Özel Anaokulları,                                         

10- Yabancı Dil Kursları,

11- Özel Etüt Eğitim Merkezleri,                

12- 13- Özel Güzellik ve Estetik Merkezi Kursları,

13- Özel İşletme Kursları,                                

14- Özel Mesleki Eğitim Kursları,           

15- Özel Bilgisayar Eğitim Kursları,                 

16- Özel Hastaneler,              

17- Özel Diyaliz Merkezleri,                             

18- Diğer Özel Kurum ve Kuruluşlar,

İstenen belgeler :

- Kurum ve kuruluşlarca kurum a?ılacak bina i?in inceleme talep yazısı,

- İnceleme heyetinin oluşturulması,     - İnceleme heyetinin belgeleri incelemesi,

- Yapı kullanma izin belgesinin kullanım amacına uygun olması,

- Yerleşim planının (Röleve Planı) 3 takım olması,   - İnceleme heyetince mahallinde inceleme yapılması,

- Belgelerin ve mahallerin uygun olması halinde rapor düzenlenmesi,

- Raporun üst yazı ile ilgili kuruma gönderilmesi,

10 GÜN

30

Hakediş Tahakkuku

1- 5 takım hakediş dosyası,         

2- 1 adet fatura,

3- Vergi borcu yoktur belgesi,      

4- Sigortadan borcu yoktur belgesi,

5- Sigorta poli?esi ve ödeme makbuzları.

1 GÜN

31

Silah Ruhsatı Verilmesi

1- Ger?ek yada tüzel kişilere ait düzenlenmiş iş bitirme belgesi (ger?ek kişilerde iş bitirme)

2 SAAT

32

Kurum ve Kuruluşlarca Yaptırılacak İşlerin

Tahmini Bedeli

1- Kurum ve kuruluşlardan gelecek talep yazısı,

2- Proje veya röleve planı,

3- Teknik eleman görevlendirilmesi,

4- Teknik elemanlara tebliğ edilmesi,

5- Görevlendirilen teknik elemanların yerinde inceleme yapması,

6- Tahmini bedelin hazırlanıp ilgili kuruma gönderilmesi,

5 GÜN

33

Kurum ve Kuruluşlarca Yaptırılacak İşlerin Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması

1- Kurum ve kuruluşlardan ödeneği bulunduğuna dair gelecek talep yazısı,

2- Uygulama projesi veya yapılacak işleri gösterir röleve planı,

3- Yaklaşık maliyet komisyonunun teşkil ettirilmesi,

4- Yaklaşık maliyet komisyonuna tebliğ edilmesi,

5- Hazırlanan yaklaşık maliyetin idarece onayı,

TAHMİNİ BEDEL MİKTARINA GÖRE

(3 ? 30 GÜN)

34

Kurum ve Kuruluşlarca

 

Yaptırılacak İşlerin İhale Sonrası Kontrollüğünün Yapılması

1- İhalesi yapılan işlerin kontrolü i?in kontrol talep yazısı,

2- Uygulama projesi veya yapılacak işleri gösterir röleve planı,

3- Yapı denet?ilerinin teşkil ettirilmesi,

4- Yapı denet?ilerine tebliğ edilmesi,

5- İnşaat ruhsatı,

6- İşyeri teslimi,

7- İmalat, ihrazat, iş programlarını gösterir ?izelgenin onaylanması,

8- Teknik personel taahhütnamesi,

9- İnşaat sigorta işlemlerinin (All-Risk) yapılması.

SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN SÜRELER İÇİNDE

35

Değer Tespitleri İ?in Teknik Rapor

1- İlgili kurum veya kuruluştan bina i?in değer tespit talep yazısı,

2- İnceleme heyetinin oluşturulması,

3- İnceleme heyetinin yerinde inceleme yapması,

4- Gerekiyorsa projesinin temini,

5- Raporun Düzenlenmesi,

6- Raporun üst yazı ile ilgili kurum veya kuruluşlara gönderilmesi,

2 GÜN

36

Aylık Rayi? Bedelleri İ?in Fiyat Analizi

1- Bakanlık talimatı,

2- Rayi? fiyatlarının aylık belirlenmesi ve veri girişinin yapılması i?in Valilik Olur?u ile komisyon oluşturulması,

3- Komisyonun imalatı ve ticareti yapılan malzemelere ait fiyat araştırması yapması,

4- Toplanan belgelerin her ay bilgisayar ortamına girilerek bakanlığımız internet adresine girilmesi,

HER AY

37

İhbar ve Şikayet İşlemleri

1- Dilek?e ve ekleri,

5 GÜN

38

Teknik personel görevlendirme

1-mahkemelerce bilirkişi talep yazısı
2-Belediyelerce ge?ici görevlendirme yazısı
3-Resmi kurumlarca Komisyon Üyesi bildirim yazısı

2 Gün

39

Hayırseverlere Yaptırılacak İnşaatlar

 

1- Hayırseverlere yaptırılacak inşaatlara ait uygulama projelerinin temin edilmesinde veya uygulamaya esas hale getirilmesinde Müdürlüğümüz yardımcı olmaktadır.

 

Hayırseverlerden :

 

-       Hayırsever ve ilgili kuruluş arasında yapılan protokol örneği,

-       Arsa tapusu,                    -Tahsis belgesi,

-       Aplikasyon krokisi,          Kadastral ?ap,

-       İmar planı,                       - İmar ?apı (son 1 yıl i?inde tasdikli),

-       Zemin ve temel etüt raporu istenir.

 

15 GÜN

40

Belde Belediyeleri ile Muhtarlıkların Tahmini Bedel Talepleri

 

1- Belde belediye başkanlığı veya muhtarların tahmini bedel talep yazısı,

2- Projesinin temin edilmesi,

3- Raporun düzenlenmesi,

4- Raporun üst yazı ile ilgili kurum veya kuruluşlara gönderilmesi,

 

1 GÜN

41

Nakil Talepleri

 

1- Dilek?e,

2- Diploma,

3- Daha önceki ?alıştığı kurum belgesi,

4- Varsa takdir belgesi ve CV

 

1 GÜN

1

Teknik personel görevlendirme

1-Mahkemelerce bilirkişi talep yazısı
2-Belediyelerce ge?ici görevlendirme yazısı
3-Resmi kurumlarca komisyon üyesi bildirim yazısı

2 Gün

2

Atama ve naklen ge?me talepler

Çalışma Belgesi-Maaş Belgesi

2 Gün

3

Çalışma Belgesi-Maaş Belgesi

1- Çalışan yada emekli personel İ?in dilek?e

1 Gün

4

İzne ayrılma

1-Çalışan Personel i?in dilek?e

2 Gün

5

Personel Görevlendirme

1- İl dışı ve il?eler i?in Olur

1-2 Gün

6

Çeşitli Ödemeler

1- Kuruma yapılan harcamalar i?in Fatura ve Hakediş Raporu
2- Personel i?in bordro

2 Gün

7

Pasaport ve Özlük İşlemleri

1-Nakil istekleri

2-İş istekleri

3-Emekli ve ?alışan personelin işlemleri

4-Diğer özlük işlemleri ile ilgili işlemler

2 GÜN

(Dilek?e Dahil)

8

İcra İşlemleri

İcra Müdürlüğü yazışmaları ve işlemleri

5 Gün

9

Tahakkuk işlemleri

Hakediş Ödemeleri (Talep tarihinden itibaren)

30 Gün

10

Bilgi Edinme - Bimer

Dilek?e-4982 Sayılı Kanunun 11. Maddesi, başvuru sahiplerinin e-posta veya yazılı olarak müracaatları

15 Gün

1

Yapı Malzemesi ile ilgili şikayetler

1-Dilek?e ve ekleri

2- Numune

3 GÜN

2

1- Beton numunesi basın? deneyi

2- Betonarme donatı yeri tespiti

Numune, dilek?e, resmi yazı

Dilek?e veya resmi yazı

7-28 GÜN

YERİNE GÖRE DEĞİŞMEKTE

3

Yapı Denetim Kuruluşlarının Denetimi

Resen veya Şikayet üzerine

KONUSUNA GÖRE EN ÇOK 3 GÜN

4

YDK KonT. elemanı ve kontrol yard. kaydı

Dilek?e ve ekleri

1 GÜN

5

YDK denet?i, kontrol, yardımcı kontrol işe başlama ve ayrılma işlemleri

Dilek?e ve ekleri

1 GÜN

6

YİBF feshi işlemleri

Noter İhbarnamesi

1 GÜN

7

Yapı Den. Kuruluşlarının kontör Yükleme

Dilek?e ve Banka Dekontu

1 GÜN

8

Yapı Denetim Kanunu Uygulamasında, ortaya ?ıkan itilafların ?özümlenmesi

Dilek?e ve ekleri

KONUSUNA GÖRE EN ÇOK 3 GÜN

9

Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi

1- 4703 sayılı kanun kapsamında piyasadaki yapı malzemeleri denetimi.

PERİYODİK OLARAK

         

            

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru  yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri  :

 

İsim      :Türkmen HACIHALİLOĞLU

Unvanı     : Müdür V.

Adres       : Başakşehir Mah. 202 Sk. No:3

Tel            : 0338 213 82 57-1111      

Faks         : 0 338 213 16 46 

K.e-posta : karaman@csb.gov.tr

e-posta     : turkmen.hacihalil@csb.gov.tr

 

     İkinci Müracaat Yeri  :

 

     İsim                     : Dr. Sezer IŞIKTAŞ

     Unvan                 : Vali Yardımcısı

     Adres                  : Hükümet  Konağı

     Tel                       : 0.338 226 70 00

     Faks                    : 0.338 214 78 99

     e-posta               :  karaman@icisleri.gov.tr

 

 

 

Günc.tarihi    : 08/09/2017

Güncelleyen : Mustafa TEZ